Klanderbarhet

Ordförklaring

Angriplighet. En ogiltighet som kan åberopas men endast av berörd person. Person som berörs av ogiltigheten måste också påkalla ogiltigheten inom viss tid för att göra den verksam i rättsförhållandet.

Kategorier

Klander, Angriplighet