Kausalitetsregeln

Ordförklaring

Regel inom försäkringsrätten som säger att om försäkringstagaren ger oriktig information vid tecknandet av en försäkring så är försäkringsgivaren endast skyldig att ersätta uppkommet försäkringsfall om den oriktiga informationen varit utan betydelse för fallet.

Kategorier

Skadestånds - och försäkringsrätt