Kapitaltäckningsgrad

Ordförklaring

Anger hur stort det egna kapitalet är i förhållande till tillgångarna när dessa värderas utifrån risken för kreditförluster. Bland bankens tillgångar finns de lån (krediter) som banken lämnat. Kapitaltäckningsgraden anges i procent och får enligt Basel II-reglerna inte understiga 8 procent.

Kategorier

Kreditmarknad