Interimsfordringar

Ordförklaring

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader.

Kategorier

Periodisering, Fordran