Inkomstbasbelopp

Ordförklaring

Ett av regeringen fastställt belopp. Detta görs varje år och ändras i förhållande till konsumentprisindex (KPI). Inkomstbasbeloppet används vid beräkning av inkomsttaket för pensionsgrundande inkomst. Används även för att beräkna grundavdrag.

Kategorier

Basbelopp