DokuMeras Ordlista - Index: F

FA
Fackförbund
Fackförening
Fackhandel
Facklig förtroendeman
Fackman
Facknämnd
Fackspecifikt begrepp
Factoring
Faderskapsbevisning
Fair use
Faksimil
Faktiskt fel
Faktura
Fakturamall
Fakturaunderlag
Fakturaväxel
Faktureringsmetoden
Fakturor
Fallskärmsavtal (fallskärm)
Familjens underhåll
Familjerättsliga mål
Familjeskydd
FAR
Fardag
Farligt gods
FAS
FA-skatt
Fast börstendens
Fast driftsställe
Fast driftställe
Fast egendom
Fast kostnad
Fast pris
Fast ränta
Fastighet
Fastighets marknadsvärde
Fastighetsbesiktning
Fastighetsbevis
Fastighetsbok
Fastighetsdatasystemet (FDS)
Fastighetsdomstol
Fastighetsförsäljning
Fastighetsgräns
Fastighetsinteckning
Fastighetskarta
Fastighetsköp
Fastighetsmäklare
Fastighetsplan
Fastighetsprisregistret
Fastighetsregister
Fastighetsreglering
Fastighetsränta
Fastighetsrätt
Fastighetstaxering
Fastighetstillbehör
Fastighetsöverlåtelse
Fastpriskontrakt
Fastställande av faderskap
Fastställelseintyg
FCA
FED
Filial
Fill or kill
Finans
Finansbolag
Finanser
Finansiell anläggningstillgång
Finansiell balans
Finansiell leasing
Finansiell nettoskuld
Finansiell styrning
Finansiell tillgång
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansiella nettotillgångar
Finansiella poster
Finansiella tjänster
Finansiellt instrument
Finansiera
Finansiering
Finansieringsanalys
Finansieringsformer
Finansieringsprincipen
Finansinspektionen (FI)
Finansinstitut
Finansmarknad
Finanspolitik
Firma
Firmatecknare
Firmateckningsrätt
First North
Fishing expedition
Fiskal
Fixavtal
Fixing
Flackning
Floating rate notes
Fluktuera
Flyktfara
Flytande växelkurs
Flytträtt
FO
Fodervärd
Fodervärdsavtal
Folkbokföring
Folkrätt
Fond
Fond i fond
Fondaktie
Fondaktierättsbevis
Fondbörs
Fondemission
Fonderat system
Fondförvaltare
Fondförvaltningsavgift
Fondkommissionär
Fondmäklare
Fondpapper
Fondsparande
Fondstyrka
FOQ
Fora
Force majeure
Fordan
Fordran
Fordringar utan förmånsrätt
Fordringsägare
Formalavtal
Formavtal
Formell processledning
Fortsatt bolagsstämma
Forumregel
Forwards
FPI
Fraktfritt
Fraktsedel
Frakttariff
Franchise
Franchiseavtal
Fredsplikt
Fri bevisprövning
Fri bevisvärdering
Friggebod
Frihandel
Frikännande
Frimärkesaktier
Friskrivningsklausul
Friskvård
Fritt eget kapital
Frivillig likvidation
Frivillig skattskyldighet
Frizon
FRN
Frågerätt
F-skatt
F-skattsedel
Full sats
Fullföljande av talan
Fullföljd av talan
Fullföljdshänvisning
Fullgöra
Fullgörandegaranti
Fullgörelsedom
Fullgörelsehinder
Fullgörelsetalan
Fullmakt
Fullmakt dödsbo
Fullmakter
Fullmaktsgivare
Fullmaktshavare
Fullmäktig
Fundamental analys
Fungibel
Funktionsavtal
Funktionsentreprenad
Funktionsköp
Fusion
Fusionsplan
Futures
Fyllnadssäkerheter
Fyllnadsval
Fysisk person
Fång
Fångesdatum
Fångeshandling
Fångesman
Färdigvarulager
Följdskada
Följesedel
Förarbeten
Föravtal
Förbehållsbelopp
Förbjudna lån
Förbrukningsinventarier
Förbundsjurist
Förbättrande reparationer
Förbättringsutgifter
Fördelningssystem
Fördjupad översiktsplan
Föredragningslista
Föreläggande
Förening
Föreningsfrihet
Föreningsstämma
Förenklat tvistemål
Föreskrift
Företag
Företagaransvar
Företagare
Företagscertifikat
Företagsekonomi
Företagsförvärv
Företagsinteckning
Företagsjurist
Företagskoncentration
Företagsköp
Företagsobligation
Företagspresentation
Företagsskatt
Företagsvärdering
Företagsöverlåtelse
Företagsöverlåtelseavtal
Förevisningsrätt
Förfallobelopp
Förfallodag
Förfallotid
Författarrätt
Förfrågan
Förfrågningsunderlag
Förhandling
Förhandlingsprincipen
Förhandlingsskyldighet
Förhandsavtal
Förhandsbesked
Förhandsbesked för bygglov
Förhör
Förhörsvittne
Förkalkyl
Förköpsförbehåll
Förlagsavtal
Förlagslån
Förlikning
Förlikningsavtal
Förlängt underhållsstöd
Förmån
Förmånsbestämd pension
Förmånsbil
Förmånsläge
Förmögenhet
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Förmögenhetsförvaltning
Förmögenhetsgemenskap
Förmögenhetsprincipen
Förmögenhetsrätt
Förpliktelse
Förrättningsman
Förseelse
Förskingring
Förskottsgaranti
Förskottsutdelning
Förskrivning
Förstariskförsäkring
Försträckning
Försträckningsavtal
Förstudie
Försäkring
Försäkringsavtal
Försäkringsbevis
Försäkringsgivare
Försäkringsjurist
Försäkringskollektiv
Försäkringsmäklare
Försäkringsperiod
Försäkringspremie
Försäkringsrisk
Försäkringstagare
Försäkringstid
Försäkringsvillkor
Försäkringsöverskott
Försäljning
Försäljningsavgift
Försäljningsavtal
Försändelse
Försändningsköp
Försökspunkt
Försörjningsavtal
Försörjningsbalans
Försörjningsstöd
Förteckning
Förtida lösen
Förtida pensionsuttag
Förtidsinlösen
Förtidspension
Förtroendeentreprenad
Förtur
Förundersökning
Förutbetald intäkt
Förutbetald kostnad
Förutsättningsläran
Förvalta egendom
Förvaltarregistrering
Förvaltarskap
Förvaltning
Förvaltningsavgift
Förvaltningsavtal
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbolag
Förvaltningsdomstol
Förvaltningsjurist
Förvaltningsmyndighet
Förvaltningsplan
Förvaltningsprocessrätt
Förvaltningsrevision
Förvaltningsrätt
Förvaringsinstitut
Förverkande
Förvärv
Förvärva
Förvärvslåneförbud
Förvärvsutredning
Förädlingsenhet
Förädlingsgrad
Förädlingsvärde per anställd
Föräldraledighet
Föräldralön