Grund

Ordförklaring

Konkreta omständigheter, rättsfakta.

Kategorier

Rättsfaktum

Underkategorier

Saklig grund, Straffrihetsgrund, Absolut jävsgrund, Grund (för talan)

Relaterade mallar

Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2020

Checklista uppsägning pga personl förhållanden MKA 2020

Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning 2020

Uppsägning av anställd pga arbetsbrist med företrädesrätt till återanställning 2020