God man

Ordförklaring

Förtroendeman som enligt lag ska utses i vissa fall t.ex. för frånvarande dödsbodelägare och omyndig då förmyndaren inte kan företräda honom.

Underkategorier

Godmannaskap

Relaterade mallar

Referens avseende fd anställd god 2020

Aktieägartillskott - Kontant (Ovillkorat) 2020

Franchiseavtal 2020