Giftorättsgods

Ordförklaring

Den egendom som följer av giftorätten. I giftorättsgodset ingår den andra makens egendom varpå de båda makarnas egendom delas lika när äktenskapet upplöses. Giftorättsgods är både de saker som den andra maken ägde före äktenskapet och sådant som han skaffat under äktenskapet. All egendom är giftorättsgods om den inte har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord, testamente eller gåva.

Kategorier

Giftorätt, Gods

Underkategorier

Enskild egendom