Genomförandetid

Ordförklaring

En detaljplan måste alltid ha en bestämd genomförandetid. Under denna period får inte detaljplanen ändras eller upphävas om det inte är nödvändigt på grund av förhållande av stor allmän vikt och som inte kunnat förutses vid planläggningen. Genomförandetiden skall vara minst 5 år och högst 15 år. Om en fastighetsägare vill säkerställa sin rätt att bygga måste denne ansöka om bygglov före utgången av genomförandetiden.

Kategorier

Detaljplan