Genmäle

Ordförklaring

Det skriftliga svar som motpart (svaranden) lämnar i hovrätt och Högsta domstolen.