Genkärande

Ordförklaring

Benämningen på en part som genom genkäromål (kontrastämning) väckt talan mot motparten (den kärande), som först väckt talan i samma rättegång.

Kategorier

Svarande, Genkäromål, Kärande