Fordran

Ordförklaring

Ett anspråk mot någon som grundar sig på en parts (borgenärens) rätt att erhålla en prestation.

Kategorier

Borgenär

Underkategorier

Tillgodohavande, Täckning, Utestående tillgodohavande, Interimsfordringar, Kortfristiga fordringar, Kundfordran, Kundfordringarnas omsättningshastighet, Oprioriterad fordran, Accessorisk fordran, Cedera, Efterbevakning i konkurs, Efterställd fordran, Fordringar utan förmånsrätt, Fordringsägare, Genfordran, Allmän förmånsrätt, Dröjsmålsränta, Kvittning

Relaterade mallar

Aktieägartillskott - Eftergift av fordran (Villkorat) 2020

Överlåtelse av fordringar 2020

Bevakningsinlaga i konkurs 2020

Villkor för KVB (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2020