Finansiell nettoskuld

Ordförklaring

De räntebärande skulderna efter avdrag för likvida medel.

Kategorier

Balansräkning