Förutbetald kostnad

Ordförklaring

Redovisningsbegrepp. En förutbetald kostnad är en utgift som bokförts och betalts, men som inte är en kostnad för året som t.ex. januarihyra som betalas i december.

Kategorier

Bokföring

Relaterade mallar

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020

1720 Förutbetalda leasingavgifter 2020

1799 Observationskonto 2020