Dröjsmålsränta

Ordförklaring

Den ränta som en gäldenär måste betala om han inte betalar en fordran i tid. Enligt Räntelagen utgår dröjsmålsräntan med Riksbankens referensränta med tillägg upp till åtta procentenheter. Räntelagen är dispositiv vilket innebär att parterna kan avtala om både högre eller lägre ränta än lagen föreskriver.

Kategorier

Fordran

Relaterade mallar

Betalningspåminnelse nr 1 2020

Faktura i set om 25 2020

Dröjsmålsränteberäkning 2020