Domstol

Ordförklaring

En domstol är en inrättning eller institution för rättskipning. Domstolen avgör tvister mellan två parter, beslutar om statusändringar för en eller flera personer, dömer personer för brott m.m. En domstol skiljer sig från en myndighet genom att den garanteras större självständighet från statsmakten, och därför att den ska kunna antas vara neutral mellan parterna, oavsett vilka parterna är.

Kategorier

Rättskedja, Stat

Underkategorier

Plenum, Referent, Homologation, Internationella domstolen, Judiciell, Jurisdiktion, Kassationsdomstol, Kollegial domstol, Kvalificerad domstol, Lagprövningsrätt, Allmän förvaltningsdomstol, Anhängiggöra mål, Appellationsdomstol, Exklusivt forum, Generalklausul, Allmän domstol, Specialdomstol, Dom, Rättegång, Högsta domstolen (HD), Konkurrerande fora, Kollegial beslutsform, Tvist

Relaterade mallar

Bestridande av inkassokrav 2023

Stämningsansökan _Standard_ 2023