Derivat

Ordförklaring

Derivatinstrument vars värde är kopplat till värdet av en underliggande tillgång. Exempel på derivat är optioner, terminer och swappar.

Kategorier

Derivatinstrument

Underkategorier

Öppen balans, Terminer, Valutatermin, Kontantavräkning, Aktietermin, Amerikansk option, Europeisk option, Option, Löptid