Delårsbokslut

Ordförklaring

Förenklat bokslut som upprättas för en kortare period, t.ex. för ett halvår eller ett kvartal. Företag med minst 200 anställda eller med tillgångar som enligt de två senast balansräkningarna överstiger 1 000 prisbasbelopp ska minst en gång under ett räkenskapsår som är längre än 10 månader skicka in ett delårsbokslut till Bolagsverket.

Kategorier

Bokslutsrapport, Bokslut

Underkategorier

Månadsbokslut