Dagskursmetoden

Ordförklaring

Används vid redovisning av utländska tillgångar och skulder i länder med hög inflation. Innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagskurs, och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs.

Kategorier

Löpande redovisning