Byggnadsnämnd

Ordförklaring

I varje kommun finns det en nämnd som ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden prövar frågor om bygglov, rivningslov, marklov, bygganmälan och rivningsanmälan.

Kategorier

Kommun, Nämnd

Underkategorier

Slutbevis, Byggandeavgifter, Byggnadsförbud, Byggnadslov, Byggnorm, Byggrätt, Byggsamråd, Detaljplan