Bruttoarea

Ordförklaring

En bostads totala area. Den area som avgränsas av ytterväggens utsida.

Kategorier

Brutto

Underkategorier

Övrig area