Bokföringsmässigt värde

Ordförklaring

Belopp som en tillgång eller en skuld är bokförd till i balansräkningen.

Kategorier

Bokföring

Underkategorier

Nedskrivning, Book Price