Bevisfaktum

Ordförklaring

Omständighet som endast har betydelse för bedömningen av bevisningen.

Kategorier

Bevis