Balansräkning

Ordförklaring

Redovisar i sammandrag företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen.

Kategorier

Årsredovisning

Underkategorier

Passiva, Ingående balans, Kortfristiga skulder, Ackordbalansräkning, Anläggningstillgångar, Balanskonto, Finansiell nettoskuld, Balansomslutning, Kontrollbalansräkning, Minskning av aktiekapital

Relaterade mallar

Kontrollbalansräkning 2020

Stiftelseurkund - Apport av rörelse 2020

Låneavtal - Rörlig ränta, statslåneräntan 2020

Pärm - för årsbokslut 2020