Balansräkning

Ordförklaring

Redovisar i sammandrag företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen.

Kategorier

Årsredovisning

Underkategorier

Passiva, Ingående balans, Kortfristiga skulder, Ackordbalansräkning, Anläggningstillgångar, Balanskonto, Finansiell nettoskuld, Balansomslutning, Kontrollbalansräkning, Minskning av aktiekapital

Relaterade mallar

Kontrollbalansräkning 2019

Stiftelseurkund - Apport av rörelse 2019

Låneavtal - Rörlig ränta, statslåneräntan 2019

Pärm - för årsbokslut 2019