Avtal

Ordförklaring

Juridiskt bindande rättshandling mellan två eller flera parter. Reglerar rättigheter och skyldigheter mellan de avtalsslutande parterna. Muntliga avtal kan slutas med samma verkan utom i fall som avser fastighetsförvärv eller benefika avtal.

Underkategorier

Överlåtelseavtal, Pacta sunt servanda, Point and click kontrakt, Speditionsavtal, Substitution, Synallagmatiskt avtal, Tidsbestämda avtal, Tidsobestämda avtal, Uppdragsavtal, If and when kontrakt, Konkludent handlande, Kontrahera, Kontraktshandlingar, Kvasiavtal, Lega, Löftesprincipen, Memorandum of Agreement (MOA), Naturalia negotii, Offert, Oklarhetsregeln, Oskäliga avtalsvillkor, Ackordera, Anbud, Anställningsavtal, Ansvarsbegränsning, Arbetsavtal, Associeringsavtal, Avsiktsförklaring, Avtalsbrott, Avtalsfrihet, Avtalsprincipen, Biavtal, Bokningsavtal, Formalavtal, Formavtal, Föravtal, Förutsättningsläran, Accept, Bilateralt avtal, Distansavtal, Avtalsförhandling, Kontrakt, Resolutivt villkor, Hyresavtal, Sekretessavtal, Samarbetsavtal, Köpeavtal, Köpavtal, Låneavtal, Sponsoravtal, Ramavtal, VD-avtal, Överenskommelse, Allmänna villkor, Entreprenadavtal, Avtal 90, Servitutsavtal, Bekräftelse, Villkor, Provisionsavtal, Distributionsavtal, Projektavtal, Underleverantörsavtal, Agreement, Bilaga, Kundavtal, Intentionsavtal, Hävning, Ägaravtal, Supportavtal, Städavtal, Borgensavtal, Avtalsmall

Relaterade mallar

Avtal om anläggningsarrende 2023

Avtal om lägenhetsarrende 2023

Avtal om överlåtelse av aktier (Kort avtal) 2023

Avtal gällande enkelt bolag (projektsamarbete) 2023