Avropsspecifikation

Ordförklaring

Den specifikation som anger omfattningen av avrop som innehåller samtliga krav.

Kategorier

Avrop