Avkastningskrav

Ordförklaring

Det krav på avkastning som en ägare kräver på ett bolags egna kapital, med beaktande av hur riskfylld verksamheten är.

Kategorier

Avkastning, Krav

Underkategorier

Hurdle rate

Relaterade mallar

Utspädningseffekt riskkapitalanskaffning 2020

Investeringskalkyl 2020