Avkastning på rörelsekapital

Ordförklaring

Rörelseresultat exklusive avskrivning på goodwill i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill.

Kategorier

Företagsvärdering, Rörelse