Arvskifte

Ordförklaring

Arvskifte är vad som sker när arvlåtarens kvarlåtenskap fördelas mellan dödsbodelägarna, dvs. arvingarna. Hur fördelningen ser ut ska i en skiftlig handling undertecknas av samtliga delägare. Lyckas inte delägarna på egen hand genomföra arvskiftet kan domstolen utse en skiftesman med rätt att bestämma om hur fördelningen ska ske.

Kategorier

Arv, Arvinge

Underkategorier

Allmänna arvsfonden, Arvsavstående