Arvinge

Ordförklaring

Person berättigad till arv med stöd i ärvdabalken.

Kategorier

Arv

Underkategorier

Universalarvinge, Legal arvinge, Bakarv, Arvskifte, Arvsavstående