Anslagskredit

Ordförklaring

Regeringen kan tillåta myndigheter att inom vissa gränser överskrida ett ramanslag. Vanligtvis ska dock detta påverka nästa års disponibla medel.

Kategorier

Ramanslag