Anskaffningskostnad

Ordförklaring

Utgift som är förknippad med förvärvet av tillgången.

Kategorier

Tillgång

Underkategorier

Utgift, Ingångsvärde, Anskaffningsutgiftsprincipen