Anbud

Ordförklaring

Erbjudande om att ingå ett avtal med ett visst innehåll, även kallat offert. Anbud saknar formkrav, dvs. gäller oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Vid antagande av anbudet, vanligen benämnt accept, blir båda parter bundna av avtalet och ingen part kan ensam säga upp avtalet.

Kategorier

Kontraktsprincipen, Löftesprincipen, Offert, Avtal

Underkategorier

Återkallande av anbud, Re integra, Selektiv anbudsinfordran, Sidoanbud, Skallkrav, Tyst accept, Kravspecifikation, Motbud, Offertgaranti, Acceptfrist, Anbudsansökan, Anbudshandlingar, Anbudsinfordrare, Anbudsprövning, Anbudstid, Realanbud

Relaterade mallar

Offert med leveransdetaljer 5 artikelrader 2023

Checklista agentavtal 2023