Allmänning

Ordförklaring

Med allmänning menas jord, oftast skog eller betesmark, och tillhörande vatten som ägs (eller får nyttjas) av en samfällighet.

Kategorier

Mark