Aktieägaravtal

Ordförklaring

Ett avtal mellan två eller flera aktieägare i ett bolag. Ett aktieägaravtalet ska reglera hur ägarna får agera gentemot varandra eller mot tredje man. Avtalet kan exempelvis innehålla bestämmelser om hur och när aktier får överlåtas, hur man ska rösta på bolagstämmor eller åt vilken riktning bolaget ska verka. Aktieägaravtal kallas även konsortialavtal.

Kategorier

Konsortialavtal, Aktieägare, Aktieägartillskott