VECKANS NYHET

Minska dina kostnader – förebygg sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen

Arbetstagares sjukdom och ohälsa medför höga kostnader för dig som arbetsgivare, men med rätt metoder är det möjligt att minska dessa kostnader. Om du följer föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete samt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö ökar sannolikheten för att antalet sjukskrivningar minskar samtidigt som produktiviteten och kreativiteten i företaget ökar. Dessa positiva följder leder också till lägre kostnader för dig som arbetsgivare.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Innebörden av detta konkretiseras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dessa är många till antalet, och det kan vara svårt att orientera sig i de detaljerade och omfattande regelverk som finns gällande arbetsgivarens skyldigheter i fråga om arbetsmiljö.

Överträdelser av reglerna i arbetsmiljölagen kan i värsta fall leda till fängelse eller böter, men mer vanligt är att arbetsgivare vid vite föreläggs att efterleva reglerna. För att underlätta för dig som arbetsgivare har vi utarbetat de mallar som behövs för att du enklare och snabbare ska kunna följa reglerna. 

Du finner bland annat ett stort antal mallar om organisatorisk och social arbetsmiljö hos oss. Bland dessa finns en arbetsmiljöpolicy som är obligatorisk för arbetsgivare med minst tio arbetstagare i verksamheten. Det är också av vikt att upprätta mål för arbetsmiljöarbetet, varvid mallen måldokument arbetsmiljö med fördel kan användas. För att få en bättre förståelse av dina skyldigheter har vi även mallen checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete. Utöver dessa mallar har vi ett stort antal ytterligare mallar inom arbetsmiljö som hjälper dig att efterleva reglerna. 


VECKANS KRÖNIKA

Så här kan du jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete är övergripande regler som beskriver hur arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Dessa regler gäller för alla arbetsgivare oavsett verksamhetsinriktning.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vem ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Reglerna gäller för alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning. Med arbetsgivare menas i Arbetsmiljöverkets föreskrifter arbetsgivare i juridisk mening, dvs. en fysisk eller juridisk person som har en eller flera arbetstagare anställda.

LÄS MER >