Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital kan vara en av flera åtgärder när bolaget t.ex. gått med förlust och vill förbättra sin ställning för att undvika likvidation.

För att skydda bolagets borgenärer finns vissa spärrar mot hur mycket aktiekapitalet kan minskas och bestämmelser om på vilket sätt minskningen av aktiekapitalet kan genomföras. I vissa fall krävs tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Det finns tre olika skäl (ändamål) för en minskning av aktiekapitalet, nämligen:

- täckning av förlust, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten,
- avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman och
- återbetalning till aktieägarna (får inte ske om det inte efter minskningen finns full täckning för det bundna egna kapitalet).

Minskning av aktiekapitalet kan genomföras med eller utan indragning av aktier.