Med utgivande av nya aktier

Fondemission med utgivande av nya aktier innebär en ökning av aktiekapitalet och antalet aktier utan att bolaget tillförs mer kapital.

Fondemission är en bokföringsåtgärd då uppsamlade vinstmedel eller andra fonderade medel omvandlas till bundet eget kapital. Varje ägare får nya aktier i proportion till sitt tidigare innehav.

Vid en fondemission blir bolagets värde fördelat på ett större antal aktier och på så vis blir värdet på varje enskild aktie lägre. Vid exempelvis en fondemission 1:1 får aktieägarna en ny aktie för varje gammal aktie vilket gör att den tidigare aktiens värde ska fördelas på två aktier.