Kvalitetssäkring

Företag kan konkurrera med varandra på många olika plan. Här är kvalitet en viktig konkurrensfaktor. För att säkerställa kvaliteten inom företaget är det bra att upprätta såväl en kvalitetsmanual som en kvalitetspolicy.

Ett ISO-certifikat är en kvalitetsstämpel men för att erhålla ett sådant krävs en hel del jobb. För att vara säker på att få med alla dokument är det bra att använda sig av en checklista.

Dokument och mallar för att upprätta riktlinjer för ett kvalitetssystem finner du hos DokuMera.MALLAR I KVALITETSSÄKRING
Avvikelse- och förbättringsrapport - Intern revision ISO 9001 och 14001 2022
Avvikelser från intern revision - ISO 9001 och 14001 2022
Avvikelserapport kvalitetssäkring 2022
Checklista - genomförande av processkartläggning 2022
Checklista certifiering ISO 9001 2022
Checklista ledningssystem vårdgivare 2022
Frågeunderlag för leverantörsbedömning - självskattning 2022
Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001 2022
Instruktion för upprättande av rutiner 2022
Kontrollprotokoll - intern revision ISO 9001 och 14001 2022
Kontrollprotokoll - sammanfattning av intern revision ISO 9001 och 14001 2022
Krav på dokumenterad information - ISO 9001 och ISO 14001 2022
Kvalitetshandbok 2022
Kvalitetspolicy 2022
Kvalitetspolicy Engelsk 2022
Leverantörsutvärdering 2022
Omvärldsanalys och Intressentanalys ISO 9001 och 14001 2022
PM Ledningssystem - vad är det?
Protokoll för kvalitetsrisker och handlingsplaner ISO 9001 och 14001 2022
Protokoll för miljörisker, miljöaspekter och handlingsplaner ISO 9001 och 14001 2022
Protokoll ledningens genomgång av ISO 9001 och 14001 2022
Självskattning av kravuppfyllnad ISO 9001 2022
SWOT-analys 2022
Underlag till GAP-analys enligt ISO 9001 2022
Översikt ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet 2022