Köp och försäljning av varor och tjänster

Varor delas in i dels kapitalvaror, alltså varor som är tänkta att användas under en längre tidsrymd, som verktyg, maskiner, byggnader, kylskåp och bilar, dels konsumtionsvaror, som förbrukas genom sin användning och hit räknas bl.a. livsmedel, läkemedel och bränslen.

Vid köp och försäljning av varor kan man också prata om lös egendom och fast egendom. Fast egendom är mark med eller utan byggnader på. Lös egendom (eller lösöre) är lösa saker som bilar, råvaror, smycken, pengar, livsmedel m.m. Även byggnader på annans mark, bostadsrätter, aktier, värdepapper och rättigheter räknas som lös egendom.

Köp och försäljning av tjänster handlar oftast om inhyrning av konsulter. Konsult är en sakkunnig person som åtar sig särskilda tillfälliga uppdrag, ofta i form av rådgivare. Detta kan ge ett företag expertkunskap inom ett område där man behöver det.MALLAR I KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV VAROR OCH TJÄNSTER
Allmänna leveransvillkor 2020
Allmänna leveransvillkor Engelsk 2020
Ansökan om registrering av lösöreköp 2020
Avropsavtal 2020
Checklista - Service Level Agreement Outsourcing av IT och Telekom 2020
Checklista acceptjuridik 2020
Checklista offertjuridik 2020
Kungörelse - Lösöreköp 2020
Kvitto ang erhållande av egendom - Företag 2020
Köpeavtal lös egendom (Avbetalning samt återtagandeförbehåll) 2020
Köpeavtal lös egendom 2020
Köpeavtal lös egendom Engelsk 2020
Köpekontrakt häst 2020
Leveransavtal (Löpande för viss produkt) 2020
Leveransavtal (Löpande för viss produkt) Engelsk 2020
Lösöreköpsavtal 2020
Proformafaktura 2020
Reklamation av företag (Neutral reklamation) 2020
Reklamation och hävning av företag vid dröjsmål 2020
Reklamation och hävning av företag vid fel 2020
Uppföljning av reklamation av företag Särskild reklamation 2020
Uppföljning med hävning då fel inte avhjälps av företag Särskild reklamation 2020
Upphandlingsföreskrifter (Varor) 2020
Uppsägning av tjänst 2020
Ångerblankett 2020
Överlåtelse av fordringar 2020
Överlåtelseavtal mjukvara 2020