Köp och försäljning av varor och tjänster

Varor delas in i dels kapitalvaror, alltså varor som är tänkta att användas under en längre tidsrymd, som verktyg, maskiner, byggnader, kylskåp och bilar, dels konsumtionsvaror, som förbrukas genom sin användning och hit räknas bl.a. livsmedel, läkemedel och bränslen.

Vid köp och försäljning av varor kan man också prata om lös egendom och fast egendom. Fast egendom är mark med eller utan byggnader på. Lös egendom (eller lösöre) är lösa saker som bilar, råvaror, smycken, pengar, livsmedel m.m. Även byggnader på annans mark, bostadsrätter, aktier, värdepapper och rättigheter räknas som lös egendom.

Köp och försäljning av tjänster handlar oftast om inhyrning av konsulter. Konsult är en sakkunnig person som åtar sig särskilda tillfälliga uppdrag, ofta i form av rådgivare. Detta kan ge ett företag expertkunskap inom ett område där man behöver det.MALLAR I KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV VAROR OCH TJÄNSTER
Allmänna leveransvillkor 2022
Allmänna leveransvillkor Engelsk 2022
Ansökan om registrering av lösöreköp 2022
Avropsavtal 2022
Checklista - Service Level Agreement Outsourcing av IT och Telekom 2022
Checklista acceptjuridik 2022
Checklista offertjuridik 2022
Kungörelse - Lösöreköp 2022
Kvitto ang erhållande av egendom - Företag 2022
Köpeavtal lös egendom (Avbetalning samt återtagandeförbehåll) 2022
Köpeavtal lös egendom 2022
Köpeavtal lös egendom Engelsk 2022
Köpekontrakt häst 2022
Leveransavtal _Löpande för viss produkt_ 2022
Leveransavtal _Löpande för viss produkt_ Engelsk 2022
Lösöreköpsavtal 2022
Proformafaktura 2022
Reklamation av företag (Neutral reklamation) 2022
Reklamation och hävning av företag vid dröjsmål 2022
Reklamation och hävning av företag vid fel 2022
Uppföljning av reklamation av företag Särskild reklamation 2022
Uppföljning med hävning då fel inte avhjälps av företag Särskild reklamation 2022
Upphandlingsföreskrifter (Varor) 2022
Uppsägning av tjänst 2022
Ångerblankett 2022
Överlåtelse av fordringar 2022
Överlåtelseavtal mjukvara 2022