Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering är en metod för att säkerställa företagets leveransförmåga vid störningar och avbrott och omfattar ofta en avbrottsplan och en katastrofplan. Skador och säkerhetsrisker förebyggs genom bl.a.:

- Backup/säkerhetsarkivering
- Dokumentation
- Revidering och underhåll av katastrofplanen
- Utbildning och övning

En kontinuitetsplan måste hållas aktuell och kontinuerligt anpassas till förändringar i organisationen.MALLAR I KONTINUITETSPLANERING
Checklista kontinuitetsplan säkerhet 2019
Checklista krisledningsövning säkerhet 2019
Checklista scenarioövning kris 2019
Checklista svaga punkter säkerhetsfunktion 2019
Delegeringshandling sammankallande krisledning 2019
Kontaktlista krisorganisation 2019
Kontinuitetsplan övergripande 2019
Loggbok inträffade incidenter kris 2019
Mobiliseringskort krisledning 2019
Scenarioövning säkerhet 2019
Schema krisledningsövning säkerhet 2019
Schema scenarioövning säkerhet 2019