Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering är en metod för att säkerställa företagets leveransförmåga vid störningar och avbrott och omfattar ofta en avbrottsplan och en katastrofplan. Skador och säkerhetsrisker förebyggs genom bl.a.:

- Backup/säkerhetsarkivering
- Dokumentation
- Revidering och underhåll av katastrofplanen
- Utbildning och övning

En kontinuitetsplan måste hållas aktuell och kontinuerligt anpassas till förändringar i organisationen.MALLAR I KONTINUITETSPLANERING
Checklista kontinuitetsplan säkerhet 2023
Checklista krisledningsövning säkerhet 2023
Checklista scenarioövning kris 2023
Checklista svaga punkter säkerhetsfunktion 2023
Delegeringshandling sammankallande krisledning 2023
Kontaktlista krisorganisation 2023
Kontinuitetsplan övergripande 2023
Loggbok inträffade incidenter kris 2023
Mobiliseringskort krisledning 2023
Scenarioövning säkerhet 2023
Schema krisledningsövning säkerhet 2023
Schema scenarioövning säkerhet 2023