Interna brott/medarbetarbrott

Brott som begås inom företag, organisationer eller myndigheter utgör så kallade medarbetarbrott och drabbar vart tredje företag i Sverige. Medarbetarbrott är ofta av ekonomisk art såsom bokföringsbrott, förskingring, insiderbrott, stöld, trolöshet m.m.

Den totala kostnaden för dessa brott kan vara mycket hög och kan i extrema fall förhindra företagets långsiktiga överlevnad. Arbetet med att minska riskerna för brott inom företaget kan ske på olika sätt. En satsning på att kommunicera ut företagets uppförandekoder och värdegrunder kan påverka brottsligheten. Dessutom är det tillfället som gör brottet, så effektiva system och rutiner minskar riskerna för brott.

En tydlig process hur företaget arbetar med att förhindra (prevention), upptäcka (detektion) och åtgärda (reaktion) uppkomna problem minskar riskerna för medarbetarbrott och spar potentiellt betydande kostnader.