Hotbildsanalys 2020

Format: Excel-mall (24 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att samla in information som berör företagets samlade riskbild, identifiera de olika hoten, identifiera de risker som dessa hot kan medföra för företagets affärsverksamhet samt sammanställa, bedöma, och väga de insamlade hoten för att kunna upprätta en hotbildsanalys.

Sammanställningen ger dig en översikt av de hot som kan påverka företagets affärsverksamhet inom olika riskområden, sannolikheten att de inträffar samt konsekvensen om händelsen verkligen inträffar. Din värdering av respektive riskområde och identifierad risk inom respektive riskområde resulterar i en riskbedömning. Denna riskbedömning utgör ett underlag till den årliga sammantällningen av en hotbild för ditt företag och verksamhetsområde.

Med hotbild menas summan av samtliga de hot som ett företag kan utsättas för. En hotbildsanalys utgår ifrån företagets verksamhet. Den fungerar som ett underlag inför företagets planering av det strategiska och övergripande informationssäkerhetsarbetet. Syftet med en hotbild är att utgöra en grund till informationssäkerheten. Den utgör också en grund till företagets affärsplanering då den visar identifierade hot och visar på inriktning av åtgärder som kan minimera, minska eller kraftigt reducera dessa hot. En hotbild syftar till att eliminera de risker som de identifiera hoten kan utgöra på företagets resurser och intjäningsmöjligheter.

(ID 3229)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista hotbildsanalys 2020
Kontinuitetsplan övergripande 2020