Hållbarhet

CSR, corporate social responsibility, handlar om ett företags sociala ansvar. På svenska används ofta begreppet hållbarhet. Det blir av allt större vikt att företag tar ansvar för den egna verksamhetens påverkan på det övriga samhället, främst inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption.

Något förenklat kan ett hållbarhetsarbete delas in i tre kategorier: ett miljömässigt, ett ekonomiskt och ett socialt arbete.
För en del företag är hållbarhetsarbetet särskilt viktigt eftersom det för dessa finns ett lagstadgat krav att upprätta en hållbarhetsredovisning. Oavsett storleken på ditt företag har vi mallarna du behöver för att efterleva reglerna om hållbarhet.MALLAR I HÅLLBARHET
Checklista - Väsentlighetsanalys 2019
CSR-policy 2019
Hållbarhetsnyckeltal 2019
Hållbarhetspolicy 2019
Hållbarhetspolicy Engelsk 2019
Hållbarhetsramverk 2019
Intressentanalys 2019
Intressentkarta 2019
Policy mot givande och tagande av muta 2019
Processbeskrivning hållbarhetsrapport 2019
Revisorsyttrande Hållbarhetsrapport 2019
Sammanställning Intressentdialog 2019