Hållbarhet

CSR, corporate social responsibility, handlar om ett företags sociala ansvar. På svenska används ofta begreppet hållbarhet. Det blir av allt större vikt att företag tar ansvar för den egna verksamhetens påverkan på det övriga samhället, främst inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption.

Något förenklat kan ett hållbarhetsarbete delas in i tre kategorier: ett miljömässigt, ett ekonomiskt och ett socialt arbete.
För en del företag är hållbarhetsarbetet särskilt viktigt eftersom det för dessa finns ett lagstadgat krav att upprätta en hållbarhetsredovisning. Oavsett storleken på ditt företag har vi mallarna du behöver för att efterleva reglerna om hållbarhet.MALLAR I HÅLLBARHET
Checklista väsentlighetsanalys/hållbarhetsredovisning 2018
CSR-policy 2018
Hållbarhetsnyckeltal 2018
Hållbarhetspolicy 2018
Hållbarhetsramverk 2018
Intressentanalys 2018
Intressentkarta 2018
Policy mot givande och tagande av muta 2018
Revisorsyttrande hållbarhetsrapport 2018
Sammanställning intressentdialog 2018