Franchiseavtal 2023

Format: Word-mall (18 sidor)
Pris: 1195 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett franchiseavtal.

Ett franchiseavtal upprättas när det redan finns en färdig organisation och ett färdigt koncept utformat av en franchisegivare. Franchisetagaren har samma utformning på sitt företag, så att kunderna upplever det som ett och samma företag.

Ett franchiseavtal innehåller rättigheter och skyldigheter för franchisegivare och franchisetagare och är normalt mycket omfattande. Ofta har franchisegivaren en starkare ekonomisk ställning än franchisetagaren, som också har begränsad handlingsfrihet gällande t.ex. marknadsföring, prissättning och val av leverantörer. Det är också vanligt att franchiseavtalet reglerar i vilken företagsform verksamheten får bedrivas.

Mallen som DokuMera har upprättat är enkel att fylla i och kan även kompletteras med ytterligare information.

När ska jag använda mallen?

Franchising innebär att ett varumärke, koncept eller en produkt kan användas av en oberoende näringsidkare mot en avgift till varumärkesägaren. Ni använder det här avtalet när ni ska skriva ett giltigt avtal mellan franchisegivaren och franchisetagaren.

Vad ska jag tänka på?

För att göra saken enkel tar vi McDonalds som exempel. Varje restaurang ägs av olika ägare som får använda det beprövade affärskonceptet i utbyte mot en avgift till McDonalds. Metoden kan användas inom praktiskt taget varje område av vårt näringsliv där försäljning av varor, tjänster eller service återfinns.

Ett franchiseavtal upprättas då det redan finns en färdig organisation och ett färdigt koncept utformat av franchisegivaren. Franchisetagaren har samma utformning på sitt företag, så att kunderna upplever det som ett och samma företag. Franchisetagaren betalar normalt en startavgift och en löpande serviceavgift till franchisegivaren för rätten att använda franchisegivarens namn, men även till exempel att få hjälp med inköp och marknadsföring. I franchiseavtalet beskrivs alla rättigheter och skyldigheter mellan parterna.

Ofta har franchisegivaren en starkare ekonomisk ställning än franchisetagaren, som också har begränsad handlingsfrihet gällande till exempel marknadsföring, prissättning och val av leverantörer. Det är också vanligt att franchiseavtalet reglerar i vilken företagsform verksamheten får bedrivas. Sedan 2006 är därför en franchisegivare skyldig att i god tid innan ett franchiseavtal ingås ge franchisetagaren begriplig information om avtalets innehåll (se avtalet för mer information om vilka punkter som måste finnas med enligt lagen).

På nästa uppslag hittar du de viktigaste delarna i ett franchiseavtal, medan vi här går igenom vad ni bör tänka på när ni skriver det.

Avtalets inledande avsnitt

Fyll i vilka parter som ingår avtalet. Även om franchiseavtal av naturliga skäl är relativt lika tecknas alltid individuella avtal. Var noga med en bakgrundsbeskrivning av konceptet. Detta avsnitt har ofta en säljande funktion vid rekrytering av franchisetagare. Franchiseavtal blir gärna långa. Därför skriver ni in ett avsnitt med definitioner som följs konsekvent i avtalstexten.

Vilken rättighet franchiseras?

Här ges franchisetagaren en kombination av rättigheter, som kan vara exklusiva eller inte, oftast inom ett visst marknadsområde.

Vilka är franchisegivarens skyldigheter?

Några av franchisegivarens viktigaste åtaganden är att verksamheten ska bedrivas under gemensam identitet, att kunskap (know-how) ska förmedlas från franchisegivaren till franchisetagaren samt löpande teknisk och/eller kommersiell support.

Enligt reglerna ansvarar franchisegivaren också för kvalitetssäkring, upprättande av IT-system/nätverk, säljsystem, framtagande och utvecklande av sortiment, utbildning och utveckling, övergripande marknadsföring och andra områden där man kan uppnå stordriftsfördelar.

Vilka är franchisetagarens skyldigheter?

Franchisetagaren ska ofta ha en viss (minsta) organisation, göra alla inköp enligt franchisegivarens anvisningar, hålla sig till det fastställda sortimentet, delta i marknadsaktiviteter, inreda lokaler på ett visst sätt samt medverka i kvalitetssäkringsarbetet.

Kom ihåg att ingen avtalspart kan tilldela den andra parten nya skyldigheter. Därför måste alla förpliktelser finnas med i avtalet.

Vilka är parternas gemensamma förpliktelser?

Normalt sett handlar det om exempelvis lojalitet, sekretess och konkurrens- begränsningar. Ofta sker hänvisningar till bilagor där även fysiska personer åtar sig motsvarande förpliktelser.

Vilken är den gemensamma identiteten?

Eftersom den gemensamma identiteten är en av grundstenarna vid franchising ska ni i avtalet slå fast hur denna ser ut, hur den ska användas och skyddas från intrång, och så vidare. Hur ni ska reglera e-post och webbadresser inom kedjan regleras också ofta här.

(ID 4024)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista franchiseavtal 2023
Sekretess- och konkurrensklausul för franchisetagare m.fl. 2023