Force majeure

Med force majeure avses en oförutsedd händelse av extraordinärt slag som utesluter möjligheten att fullgöra en avtalad prestation. Till dessa händelser brukar räknas krig, upplopp, strejk, naturkatastrof, brand, exportförbud m.m. som omöjliggör för en part att fullfölja sina åtaganden.

Avtal förses ofta med en force majeure-klausul och brukar innehålla bestämmelser om fullgörande av prestation efter force majeures upphörande, eller föreskrifter om rättighet att säga upp avtalet när force majeure varit i kraft en förutbestämd tidsperiod. Den engelska termen för force majeure är vis major.MALLAR I FORCE MAJEURE
Force Majeure-klausul (kort) 2022
Force Majeure-klausul (kort) Engelsk 2022
Force Majeure-klausul (omfattande) 2022
Force Majeure-klausul (omfattande) Engelsk 2022
Meddelande om force majeure 2022
Meddelande om upphörande av force majeure 2022