Förberedelse

Förberedelse inom krisberedskapsarbetet är att systematiskt identifiera och
bedöma alla händelser som kan leda till olyckor/kriser och att sedan förebygga och förbereda sig inför dessa. En risk- och sårbarhetsanalys görs utifrån varje
företags speciella verksamhet och arbetsmiljö och bör innehålla följande:

- riskinventering och identifiering,
- riskvärdering och kategorisering,
- konsekvensanalys och
- sårbarhetsbedömning.MALLAR I FÖRBEREDELSE
Anhöriglista medarbetare 2023
Checklista pandemiplanering 2023
Handlingsplan krisintervention 2023
Ordlista krishantering 2023
Processbeskrivning krishanteringsarbete 2023