Fondemission

Det finns olika orsaker för ett publikt aktiebolag att utföra en fondemission. En anledning kan vara att knyta kapitalet närmare bolaget, eftersom aktiekapitalet är en form av bundet eget kapital som inte får delas ut till aktieägarna.

Bolagsstämman fattar i regel beslut om fondemission med enkel majoritet, dvs. mer än hälften av rösterna. I förekommande fall kan bolagsordningen behöva ändras, och i sådana fall krävs i stället en kvalificerad majoritet av rösterna, dvs. två tredjedelar.

DokuMera har mallarna du behöver för att genomföra en fondemission i ett publikt aktiebolag.UNDERKATEGORIER TILL FONDEMISSION
Med utgivande av nya aktier
Utan utgivande av nya aktier