Fastighetsöverlåtelse

Muntliga avtal är i många fall bindande, så är dock inte fallet vid fastighets-överlåtelse. Här krävs ett skriftligt avtal för att överlåtelsen skall anses som giltig. Fastighetsöverlåtelse kan ske genom exempelvis testamente, gåva eller köp.

Det skriftliga avtalet vid ett köp av en fastighet består av två delar, dels köpe-kontraktet men också köpebrevet. Utformningen av köpekontraktet är reglerat i jordabalken och skall innehålla alla villkor som ska gälla för köpet. Om kontraktet inte följer kraven som ställts upp i jordabalken är det ogiltigt. Köpebrevet används vid ansökan av lagfart.

Lagfart ansöker du om hos inskrivningsmyndigheten och är en officiell registrering av ett förvärv av fast egendom. Inom tre månader efter det att åtkomsthandlingen upprättats skall lagfartsansökan inkomma till myndigheten. Det finns dock vissa avvikelser från denna regel vilket framgår av 20 kap 2 § jordabalken.UNDERKATEGORIER TILL FASTIGHETSÖVERLÅTELSE
Fullmakt
Köpekontrakt och köpebrev